18 02
Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Hợp tác xã (HTX) tiếp tục phát triển trên địa bàn cả nước và đang trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, muốn phát triển...

Ngày 18/02/2019