12 06
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là xu thế tất yếu, phù hợp...

Ngày 12/06/2020

19 05
Nâng cao vị thế nông nghiệp

Nâng cao vị thế nông nghiệp

Sau 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM của tỉnh Quảng Ninh, đề án đã phát huy hiệu quả,...

Ngày 19/05/2020