09 09
Ứng Hòa lan tỏa sản phẩm OCOP

Ứng Hòa lan tỏa sản phẩm OCOP

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nông dân, huyện...

Ngày 09/09/2020