Hội nghị đánh giá KTHT, HTX và Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập VCA