Hội nghị thông tin chuyên đề thương mại điện tử và ứng dụng vào khu vực HTX