22 09
Nông dân thi đua làm giàu

Nông dân thi đua làm giàu

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), thì các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm...

Ngày 22/09/2015

18 09
Ấn tượng nông thôn mới Hà Tĩnh

Ấn tượng nông thôn mới Hà Tĩnh

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh là tỉnh xuất phát điểm thấp với số tiêu chí bình...

Ngày 18/09/2015