02 08
Xu thế tất yếu

Xu thế tất yếu

55% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp kiểu mới đang hoạt động hiệu quả, với lợi nhuận đạt 154 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, những HTX ứng dụng công nghệ...

Ngày 02/08/2019

29 07
Đưa sản xuất manh mún vào chuỗi giá trị

Đưa sản xuất manh mún vào chuỗi giá trị

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng HTX là giải pháp quan trọng nhất tác động đến sự thành công của tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phải...

Ngày 29/07/2019

26 07
Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa có báo cáo về vai trò của hội viên phụ nữ các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban...

Ngày 26/07/2019

25 07
Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

Phụ nữ đang “làm chủ” 342 hợp tác xã

T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam vừa có báo cáo về vai trò của hội viên phụ nữ các cấp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban...

Ngày 25/07/2019

12 07
 Thu hút nông dân vào hợp tác kiểu mới

Thu hút nông dân vào hợp tác kiểu mới

Thực hiện việc đẩy mạnh đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn và đóng góp xây dựng nông thôn mới,...

Ngày 12/07/2019