13 12
OCOP – Hướng phát triển cho các hợp tác xã

OCOP – Hướng phát triển cho các hợp tác xã

Gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) – một trong những chương trình được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững để hoàn thành tiêu chí...

Ngày 13/12/2019

12 12
Khuyến khích nông dân làm kinh tế tập thể

Khuyến khích nông dân làm kinh tế tập thể

Vai trò của kinh tế tập thể tạo nên sức mạnh và lợi thế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Chủ trương của Đảng cũng xác định vai trò của kinh tế...

Ngày 12/12/2019