12 06
Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là xu thế tất yếu, phù hợp...

Ngày 12/06/2020