Số/ký hiệu Số 66-KL/TW
Ngày ban hành 08/11/2019
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cơ quan ban hành BCH TW Đảng
Phân loại Kết luận
Tệp đính kèm Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh