Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

PTĐT - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, chủ động góp phần đưa phong trào kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc. Các HTX, tổ hợp tác (THT) có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã xuất hiện thêm nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả. Vai trò của LMHTX tỉnh tiếp tục được khẳng định là nòng cốt trong phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm một số mô hình HTX sản xuất, kinh doanh bưởi trên địa bàn huyện Đoan Hùng.

Khu vực KTTT tỉnh hiện có 1.353 THT với 6.697 thành viên và 513 HTX với 105.018 thành viên đang tham gia hoạt động trên các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng, vận tải, thương mại, vệ sinh môi trường, điện năng... Đến nay, 100% HTX đang hoạt động đã chuyển đổi, đăng ký theo Luật HTX năm 2012. Tỷ lệ các HTX xếp loại khá, tốt là 255 HTX, chiếm khoảng 50% tổng số HTX.

5 năm qua, hoạt động của các HTX, THT có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên, do đó thành viên yên tâm gắn bó với HTX. Tổng nguồn vốn hoạt động của các HTX hiện đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng gần 1.700 tỷ đồng so với năm 2015. Doanh thu bình quân của THT đạt gần 550 triệu đồng/năm. Doanh thu bình quân của HTX đạt hơn 2,4 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 9,0%/năm; lợi nhuận bình quân của HTX đạt gần 170 triệu đồng/năm. Đời sống, thu nhập của người lao động được nâng lên đáng kể với gần 6.000 lao động làm việc thường xuyên và hơn 50.000 lao động thời vụ ngắn hạn, mỗi tháng thu nhập bình quân đạt hơn 3 triệu đồng/người/tháng. 

Các HTX không chỉ đơn thuần làm các dịch vụ đầu vào như trước mà chú trọng đến sản xuất sản phẩm theo hướng hàng hóa. Hệ thống Quỹ TDND tiếp tục có những bước phát triển mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Thông qua HTX, nhiều sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương đã phát triển theo hướng hàng hóa. Qua đó góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tham gia tích cực vào chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Có được kết quả như vậy là do công tác quản lý Nhà nước, khuyến khích hỗ trợ phát triển HTX luôn được các cấp, các ngành từ Trung ương đến tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. LMHTX tỉnh giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy, khuyến khích phong trào KTTT phát triển, xây dựng HTX vững mạnh. LMHTX tỉnh chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến mô hình KTTT, HTX, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức về bản chất, vai trò, ý nghĩa, cũng như lợi ích của KTTT, HTX. 

Năm 2016, LMHTX tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án “Xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, kết quả đã vận động, huy động trên 17 tỷ đồng để đầu tư, củng cố hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh của các HTX, xuất hiện các mô hình mới sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương (cây chè, cây ăn quả có múi, cây rau màu…) mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút thêm các nguồn lực, đầu tư, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. 

LMHTX tỉnh thường xuyên duy trì, tổ chức tốt công tác tư vấn, thực hiện và phối hợp thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT không ngừng được đổi mới, đáp ứng nhu cầu thành viên. Nhiệm kỳ vừa qua đã có 79 HTX thành lập mới được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 796 triệu đồng; 7 HTX nông nghiệp được nhận hỗ trợ xây dựng trụ sở với tổng số tiền 550 triệu đồng; 50 HTX nông nghiệp được giao 824,65ha đất công ích để thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; 58 HTX được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; 175 lượt cán bộ HTX được hỗ trợ học phí đào tạo hệ cao đẳng, đại học; hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 4.320 lượt cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, thành viên HTX...

HTX nông nghiệp An Phú - xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn duy trì 16 vạn con gà Lạc Thủy/lứa, năm 2019, doanh thu ước đạt khoảng 30 tỷ đồng.

Các nguồn vốn cho vay do LMHTX tỉnh quản lý đã giải ngân cho 227 lượt HTX, THT, tổng số tiền 49,6 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường nghiên cứu khoa học; xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu 107 lượt sản phẩm và tư vấn cho 200 lượt HTX tham gia trưng bày tại các hội nghị, sự kiện chính chính trị, xã hội do các ngành, địa phương tổ chức; hợp tác với Công ty cổ phần bia Hà Nội Hopmalt xây dựng điểm giới thiệu, bán hàng nông sản tỉnh Phú Thọ. 

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và hợp tác quốc tế phát triển KTTT không ngừng củng cố, mở rộng; công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên được chú trọng, khẳng định vai trò cầu nối của LMHTX tỉnh; công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào có nhiều chuyển biến.

Tuy nhiên, khu vực KTTT nòng cốt là HTX vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Một bộ phận người dân còn định kiến về hoạt động của HTX kiểu cũ; nhận thức chưa đúng bản chất và tổ chức hoạt động của HTX kiểu mới, ảnh hưởng đến thu hút thành viên, cản trở đến phát triển KTTT, HTX. Đa số HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, chưa xây dựng được chuỗi liên kết bền vững. Trình độ, năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ HTX còn bất cập.

Những khó khăn, hạn chế đó đến từ nhiều nguyên nhân, đó là hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT chưa đồng bộ, mức hỗ trợ còn thấp; một số chính sách khó áp dụng vào thực tiễn và chưa phù hợp với đặc thù của các loại hình KTTT nên chưa khuyến khích HTX, THT phát triển; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về KTTT, HTX; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động HTX còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ, tình hình thị trường hiện nay; thành viên HTX đa phần là nông dân, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên việc huy động sự đóng góp vật chất, trí tuệ để xây dựng, phát triển HTX còn hạn chế, chuyển đổi công nghệ và ngành nghề phù hợp với sự phát triển của thị trường còn chậm; cơ quan LMHTX tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thúc đẩy, truyền thông phát triển HTX, kinh phí hoạt động thường xuyên thấp, thiếu cán bộ có trình độ trên nhiều lĩnh vực.

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng LMHTX tỉnh Phú Thọ vững mạnh, góp phần đưa KTTT, HTX của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, tầng lớp nhân dân, cùng các thành phần kinh tế khác đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, LMHTX tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; quan tâm, sửa đổi, ban hành chính sách khuyến khích phát triển KTTT giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban đổi mới và phát triển KTTT.

Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ bản chất, mô hình HTX, thực hiện các quy định tại Luật HTX năm 2012, vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về KTTT, HTX. Nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức Bản tin KTTT và trang thông tin điện tử tổng hợp của LMHTX tỉnh. Tăng cường đầu tư nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các sự kiện, ngày hội HTX gắn với giới thiệu phát triển sản phẩm của HTX, xây dựng chuỗi giá trị.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, THT do LMHTX tỉnh chủ trì. Chú trọng phát triển hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, đáp ứng nhu cầu phát triển của KTTT, HTX trong tình hình mới.

LMHTX tỉnh và các HTX thành viên luôn chủ động, sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế, phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển KTTT, HTX của Đảng và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước. 

Nguyễn Thành Nam

Ủy viên BCH LMHTX Việt Nam, Chủ tịch LMHTX tỉnh Phú Thọ 


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam