13 08
Bắc Giang: Nâng lợi nhuận, thuận đầu ra

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bắc Giang: Nâng lợi nhuận, thuận đầu ra

Những năm gần đây, cùng với cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN) ở...

Ngày 13/08/2020

10 08
Đoàn kết phát triển sản xuất 

Đoàn kết phát triển sản xuất 

Đến Hợp tác xã (HTX) Thân Thiện, khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có thể dễ dàng nhìn thấy...

Ngày 10/08/2020