18 02
Chính sách cho HTX - nhiều vẫn cứ thiếu

Chính sách cho HTX - nhiều vẫn cứ thiếu

Thời gian qua, TP.HCM đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp phát triển, nhưng với tình hình thực tế, chính sách...

Ngày 18/02/2019

18 02
Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Hơn 60% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

Hợp tác xã (HTX) tiếp tục phát triển trên địa bàn cả nước và đang trở thành thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, muốn phát triển...

Ngày 18/02/2019