25 11
Gỡ khó cho hợp tác xã nông nghiệp

Gỡ khó cho hợp tác xã nông nghiệp

Thời gian qua các hợp tác xã nông nghiệp đã không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc triển...

Ngày 25/11/2019