Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 137-CV/ĐU 21/11/2019 Công văn Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020
Số 143-CV/ĐU 21/11/2019 Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
Số 660-CV/BTG 21/11/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Số 66-KL/TW 08/11/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
CT39-CT/TW 01/11/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Số 65-KL/TW 30/10/2019 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
116 - CV/ĐU 29/10/2019 Triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng
124 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
123 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
117 - CV/ĐU 10/09/2019 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các kết luận, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy khối
128 - SL/ĐUK 03/09/2019 Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
614 - CV/BTG 30/08/2019 Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam
328 - KL/ĐUK 27/08/2019 Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng
608 - CV/BTGUĐK 26/08/2019 Sao gửi Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 130 năm Ngày sinh của cụ Bùi Bằng Đoàn
56 - KL/TW 23/08/2019 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường