Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/CV- ĐU 10/05/2019 Đề cương tuyên truyền 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh- Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
49-KL/TW 10/05/2019 Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
174/QĐ- LMHTXVN 06/05/2019 Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm giai đoạn 2019- 2020
282/TB- LMHTXVN 24/04/2019 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam về tình hình phát triển KTHT, HTX và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2019
267/LMHTXVN-TTXTTM 10/04/2019 Về việc quán triệt một số nội dung Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2019
LMHTXVN- HTQT 10/04/2019 Báo cáo thường niên 2018- Liên minh HTX Việt Nam
251/LMHTXVN-TTTT 05/04/2019 Về việc tuyên truyền Kỷ niệm Ngày HTX 11/4
230/LMHTXVN-TTXTTM 01/04/2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm tổ chức Diễn đàn và Hội chợ
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
196/KHLMHTXVN 21/03/2019 Kế hoạch tổ chức diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
158/LMHTXVN-TTTT 12/03/2019 Công văn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thực hiện chế độ thông in báo cáo
130/KH-LMHTXVN 07/03/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019
129/LMHTXVN-TTTT 07/03/2019 CV về việc cập nhật, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam
124/KH-LMHTXVN 05/03/2019 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
86/NQ-LMHTXVN 05/03/2019 Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)