Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
251/LMHTXVN-TTTT 05/04/2019 Về việc tuyên truyền Kỷ niệm Ngày HTX 11/4
230/LMHTXVN-TTXTTM 01/04/2019 Thông báo về việc chuyển địa điểm tổ chức Diễn đàn và Hội chợ
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
196/KHLMHTXVN 21/03/2019 Kế hoạch tổ chức diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
158/LMHTXVN-TTTT 12/03/2019 Công văn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thực hiện chế độ thông in báo cáo
130/KH-LMHTXVN 07/03/2019 Kế hoạch phòng chống tham nhũng lãng phí của Liên minh HTX Việt Nam năm 2019
129/LMHTXVN-TTTT 07/03/2019 CV về việc cập nhật, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam
124/KH-LMHTXVN 05/03/2019 Kế hoạch Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
86/NQ-LMHTXVN 05/03/2019 Nghị quyết Hội nghi Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 11 khóa 5 ( Nhiệm kỳ 2016-2020)
119/KH-LMHTXVN 28/02/2019 Kế hoạch tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2019
189 - KH/BTCTW 25/02/2019 Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng ( GIải búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019
41/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 41/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Diễn đàn pháp lý; Hội chợ XTTM và công nghệ HTX; Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2019
42/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 42/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
44/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 44/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2019
43/QĐ-LMHTXVN 21/02/2019 Quyết định số 43/QĐ-LMHTXVN về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ XTTM và công nghệ cho các HTX năm 2019