Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Ben hành kèm quyết định 88/QĐ-LMHTXVN 02/02/2018 Quy chế thành lập và hoạt động của tổ công tác xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị
38/LMHTXVN-TCCB 18/01/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề nâng cao hiệu quả, kịp thời thông tin về HTHT, HTX
881/QĐ-LMHTXVN 16/01/2018 Quyết định thành lập Ban điều phối Chương trình công tác dài hạn giữa LMHTXVN và Viện KTNNHC
585/TB-VPCP 19/12/2017 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương ĐÌnh Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
09/2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017 Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
24/2017/TT-BTC 28/03/2017 Thông tư Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã
32/2016/QH14 23/11/2016 Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nghành nông nghiệp
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
382/QĐ-LMHTXVN 30/05/2016 Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc trong cơ quan LMHTXVN
445/QĐ-TTg 21/03/2016 Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020"
19/ CT-TTg 24/07/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã
2261/QĐ-TTg 15/12/2014 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020