Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
216/CTHĐ-LMHTXVN 03/04/2020 Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
221/LMHTXVN-TTTT 03/04/2020 Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam
16/TT-TTg 31/03/2020 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVOID-19
212/LMHTXVN-VP 31/03/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ
173/BC-LMHTXVN 16/03/2020 Về tác động của dịch bệnh virus Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
151/LMHTXVN-VP 09/03/2020 Tích cực phòng chống dịch Covid-19
147/LMHTXVN - VP 06/03/2020 Gửi tài liệu " Một số kinh nghiệm phát triển của hệ thống HTX tại Nhật Bản"
117/LMHTXVN-TTTT 28/02/2020 Tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020
49- TCCĐ/VPTW 28/02/2020 Một số kinh nghiệm phát triển của hệ thống HTX tại Nhật Bản
102 -KH/LMHTXVN 24/02/2020 Tổ chức Triển lãm, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vức Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An
104/LMHTXVN- XTTM 24/02/2020 Tham gia Triển lãm, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vực Bắc Trung Bộ
01/2020/TT-BKHDT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
80/KH-LMHTXVN 13/02/2020 Phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2020
827 /BCĐ-VPĐM 12/02/2020 Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX
68/LMHTXVN-CSP 05/02/2020 Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX cấp tỉnh