Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
283 NQ- LMHTXVN 08/07/2019 Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp
277 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng
281 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V
81-CV/ĐU 02/07/2019 Phổ biến, quán triệt các văn bản của Ủy ban kiểm tra TƯ và ban tuyên giáo TƯ
408/LMHTXVN-TTTT 01/07/2019 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
571-CV/BTG 19/06/2019 Triển khai hướng dẫn tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
195-QĐ/TW 18/06/2019 Chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đang
CV số 372 TB-LMHTXVN 14/06/2019 Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019
1197-QĐ/UBKTTW 14/06/2019 Ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
Số 69/CV- ĐU 12/06/2019 Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam
07/06/2019 Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản
CV345/LMHTXVN-KTĐT 04/06/2019 CV345/LMHTXVN-KTĐT về việc tiếp tục đóng góp xây dựng kinh phí công trình "HTX với Bác Hồ"
67 - CV/ĐU 31/05/2019 V/v phổ biến, quán triệt các hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối cơ quan TW
Số: 28 /TB - CT 24/05/2019 Chào cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản