Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
308/NQ-LMHTXVN 29/07/2021 Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
119-CV/BTG 26/07/2021 Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII
1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
478/LMHTXVN-KTr 23/07/2021 Về quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, tổ hợp tác và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
472/LMHTXVN-TTTT 21/07/2021 Hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 -2022
Số 462/LMHTXVN-KHHT 19/07/2021 Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Số 464/LMHTXVN-VP 19/07/2021 Tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Số 452/KH-LMHTXVN 14/07/2021 Kế hoạch Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
Số 429/LMHTXVN-HTQT 08/07/2021 Khoá đào tạo trực tuyến lần thứ 2 của ICA-MAFF (Nhật Bản) về
Số 413/ LMHTXVN - CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
413/LMHTXVN-CSPT 02/07/2021 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
395/LMHTXVN-TTTT 25/06/2021 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
10-HD/BTGTW 21/06/2021 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921-08/8/2021)
369/LMHTXVN-CSPT 15/06/2021 Xây dựng Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp
1004-CV/VPTW 14/06/2021 Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ngày 12/6/2021