Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
59/UBKTr-LMHTXVN 15/08/2019 Kiến nghị xem xét, sửa đổi một số nội dung tại dự thảo "Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về cấp Giấy phép, tổ chức hoạt động và các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là hợp tác xã
07/08/2019 Tuyên bố Ba bên về các nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp Đa quốc gia và các chính sách xã hội của ILO
264/TB-VPCP 30/07/2019 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường Trực Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, htx, Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
291/NQ-LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết về đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp
290/NQ- LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng
292/NQ-LMHTXVN 19/07/2019 Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 8, khóa V
281 NQ- LMHTXVN 05/07/2019 Nghị quyết Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, lần thứ 12, khóa V
81-CV/ĐU 02/07/2019 Phổ biến, quán triệt các văn bản của Ủy ban kiểm tra TƯ và ban tuyên giáo TƯ
408/LMHTXVN-TTTT 01/07/2019 Kỷ niệm ngày Hợp tác xã quốc tế
22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
571-CV/BTG 19/06/2019 Triển khai hướng dẫn tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
195-QĐ/TW 18/06/2019 Chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đang
CV số 372 TB-LMHTXVN 14/06/2019 Thông báo Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam về số lượng mô hình, danh sách, địa bàn HTX triên khai năm 2019
1197-QĐ/UBKTTW 14/06/2019 Ban hành "mẫu Đề cương báo cáo phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát"
Số 69/CV- ĐU 12/06/2019 Kế hoạch tổng kết công tác Đảng và Điều lệ Đảng Nhiệm kỳ đại hội XII trong Đảng bộ Liên minh HTX Việt Nam
1195-QĐ/UBKTTW 11/06/2019 Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với Đảng viên
07/06/2019 Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản
3763/BKHĐT- HTX 05/06/2019 Chuyển đổi Hợp tác xã sang loại mô hình khác
CV345/LMHTXVN-KTĐT 04/06/2019 CV345/LMHTXVN-KTĐT về việc tiếp tục đóng góp xây dựng kinh phí công trình "HTX với Bác Hồ"
67 - CV/ĐU 31/05/2019 V/v phổ biến, quán triệt các hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối cơ quan TW