Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/KH-LMHTXVN 10/01/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư
449/TB-VPCP 30/12/2019 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
Số 137-CV/ĐU 21/11/2019 Công văn Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020
Số 143-CV/ĐU 21/11/2019 Đảng ủy Liên minh HTX Việt Nam về việc phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
Số 660-CV/BTG 21/11/2019 Hướng dẫn tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
1614/ QĐ-TTg 13/11/2019 Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Số 66-KL/TW 08/11/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
CT39-CT/TW 01/11/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
69/UBKTr-LMHTXVN 30/10/2019 Tên gọi và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam
Số 65-KL/TW 30/10/2019 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
116 - CV/ĐU 29/10/2019 Triển khai thực hiện các kết luận của Ban bí thư Trung ương Đảng
124 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
123 - CV/ĐU 28/10/2019 Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương
652 /LMHTXVN-TTTT 17/10/2019 Tuyên truyền kỉ niệm 26 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã VIệt Nam (29/10/1993 - 29/10/2019
77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Nghị định về Tổ hợp tác