Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
216/CTHĐ-LMHTXVN 03/04/2020 Chương trình hành động Thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
221/LMHTXVN-TTTT 03/04/2020 Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam
03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể HTX, và Liên minh HTX Việt Nam nhân Kỷ niệm 74 ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 9 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngà
16/TT-TTg 31/03/2020 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVOID-19
212/LMHTXVN-VP 31/03/2020 V/v thực hiện Chỉ thị số 16 /CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ
03 -HD/TW 20/03/2020 Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
45-CV/ĐU 19/03/2020 Gửi hướng dẫn lập, nộp lưu hồ sơ và trang trí khánh tiết đại hội
173/BC-LMHTXVN 16/03/2020 Về tác động của dịch bệnh virus Covid-19 đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
151/LMHTXVN-VP 09/03/2020 Tích cực phòng chống dịch Covid-19
70-KL/TW 09/03/2020 Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
147/LMHTXVN - VP 06/03/2020 Gửi tài liệu " Một số kinh nghiệm phát triển của hệ thống HTX tại Nhật Bản"
117/LMHTXVN-TTTT 28/02/2020 Tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020
49- TCCĐ/VPTW 28/02/2020 Một số kinh nghiệm phát triển của hệ thống HTX tại Nhật Bản
102 -KH/LMHTXVN 24/02/2020 Tổ chức Triển lãm, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vức Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An
104/LMHTXVN- XTTM 24/02/2020 Tham gia Triển lãm, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của HTX khu vực Bắc Trung Bộ