Chỉ thị 19 thi hành Luật HTX 2012: Tiếp thêm “lửa” cho chính sách HTX

PDF.InEmail

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 (Chỉ thị 19) về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Trong bối cảnh Luật HTX 2012 cứ vận hành ì ạch suốt 2 năm qua, thì văn bản này được kỳ vọng tiếp thêm “lửa”, để chính sách HTX không thể đến chậm hơn với HTX.

Chỉ thị 19 khẳng định các HTX và Liên hiệp HTX có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 (khóa X) của Trung ương Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhưng, việc triển khai thi hành Luật HTX 2012 đến nay còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, tiến độ tổ chức lại HTX theo Luật còn rất chậm.

Thúc đẩy thi hành Luật HTX

Việc chậm chễ thi hành Luật HTX 2012 được Chỉ thị 19 xác định những nguyên nhân chính là do quá trình triển khai chưa tích cực, còn nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật chậm được ban hành, công tác tuyên truyền pháp luật HTX tới các cấp ngành còn hạn chế, tổ chức quản lý nhà nước về HTX còn nhiều bất cập…

Theo đó, Chỉ thị 19 tập trung vào 6 nội dung thúc đẩy thi hành Luật HTX, đáng kể trước tiên là việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật HTX, tuyên truyền xây dựng mô hình HTX, thực hiện các đề án và chương trình hỗ trợ HTX, tăng cường thanh tra giám sát thực hiện Luật HTX và tăng cường quản lý nhà nước về HTX…

Ngoài việc nêu rõ các chủ trương về sửa đổi Nghị định 193 hướng dẫn chi tiết Luật HTX 2012 và xây dựng riêng Nghị định về HTX nông nghiệp, Chỉ thị 19 đôn đốc hầu hết các bộ ngành liên quan “trả nợ” HTX các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX 2012, nhằm kiện toàn hệ thống pháp luật về HTX.

Cụ thể, Bộ Tài Chính chủ trì (hoặc trình Chính phủ) ban hành 3 văn bản, gồm quy định kiểm toán HTX và Liên hiệp HTX; hướng dẫn chi tiết chế độ kế toán HTX; quy định bổ sung nhiệm vụ, tăng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho HTX và Liên hiệp HTX. Ngân hàng Nhà nước chủ trì ban hành quy định về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của HTX trong lĩnh vực tín dụng theo khoản 3, Điều 5 của Nghị định 193 hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012…

Cũng theo Chỉ thị 19, các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp ban hành các thông tư liên ngành về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển HTX và Liên hiệp HTX; đồng thời rà soát các quy định hiện hành để ban hành mới, hoặc sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách sao cho phù hợp với Luật HTX 2012 và yêu cầu thực tế, tạo điều kiện cho HTX hoạt động bình đẳng với các thành phần kinh tế và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ Liên minh HTX

Theo nội dung phần d của mục 2 về tuyên truyền xây dựng mô hình HTX, Chỉ thị 19 giao cho Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật HTX, mô hình HTX (tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật HTX, xây dựng các phóng sự, phim dài tập, mở các chuyên mục về phát triển HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng).

Còn tại phần a, mục 3 về thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ HTX, Chỉ thị 19 ghi rõ Liên minh HTX Việt Nam xây dựng kế hoạch và kinh phí để tham gia một số nội dung Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020. Trong đó bao gồm: tuyên truyền tư vấn hỗ trợ thành lập và phát triển mới HTX, bồi dưỡng cán bộ và thành viên HTX, xây dựng mô hình HTX và xúc tiến thương mại HTX trong phạm vi thành viên Liên minh HTX, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh trong cộng đồng thành viên HTX. 

Trong phần triển khai Quyết định 2261, Chỉ thị 19 yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn, thanh kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai Quyết định 2261 và báo cáo Chính phủ tình hình tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Cùng với đó, theo lĩnh vực phụ trách và trên địa bàn của mình, Chỉ thị 19 cũng giao cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ ngành, UBND các cấp bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý HTX, đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi HTX, cân đối và bố trí vốn hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX, liên hiệp HTX tham gia thụ hưởng các chính sách hỗ trợ Nhà nước và học hỏi kinh nghiệm nhanh chóng hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết tại đây: Nội dung Chỉ thị 19

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.hoicho

dean

db676fed901a7044290b

42448719 296256344490104 7637590276319477760 n

websites

gopy

baner hội nghị bT

bhxh

e.tv

truong-boi-duong-can-bo

banerfinal

netc

mynghe

bacbo

bao