14 06
 Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu...

Ngày 14/06/2021