Chính sách ưu đãi thuế hỗ trợ tối đa hoạt động của hợp tác xã

Theo Bộ Tài chính, để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi thuế đối với hợp tác xã, đặc biệt là đối với hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cùng với các địa bàn được ưu đãi thuế. Các ưu đãi tập trung ở các sắc thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ưu đãi thuế, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của hợp tác xã
Hợp tác xã được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng,.. Ảnh tư liệu

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, hợp tác xã (HTX) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TNDN và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN, theo quy định của Luật Thuế TNDN.

Cụ thể, HTX được miễn thuế TNDN đối với: thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; phần thu nhập hình thành từ tài sản không chia của HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật HTX; thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

Ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho hợp tác xã

Theo Bộ Tài chính, tại khoản 1 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế) và các văn bản hướng dẫn quy định: Trường hợp HTX mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, HTX khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào...

Bên cạnh đó, các HTX còn được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN 10% (mức thuế suất phổ thông 20%) trong suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của HTX được miễn thuế theo quy định.

Ngoài ra, HTX được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao… HTX cũng được áp dụng thuế suất 17% trong 10 năm, miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án đầu tư mới sản xuất máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tỉnh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống...

Miễn thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông nghiệp

Cùng với việc ưu đãi về thuế TNDN, các HTX còn được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp HTX thực hiện dự án đầu tư vào ngành nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (Luật thuế số 107)

Các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Ngoài ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế số 107, dự án đầu tư còn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế số 107.

Các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được miễn thuế nhập khẩu.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thuế sử dụng đất nông nghiệp hiện đang được miễn đến hết ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14, Nghị quyết số 107/2020/QH14 của Quốc hội, trừ diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp.

Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, miễn thuế đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh; người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất trên 50% giá tỉnh thuế.

Giảm thuế đối với đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20% đến 50% số lao động là thương binh, bệnh bỉnh; người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Từ ngày 1/7/2024, hợp tác xã sẽ được miễn giảm một số loại thuế, phí và lệ phí

Theo Điều 22 Luật HTX 2023 quy định chính sách thuế, phí và lệ phí: Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX được hưởng mức ưu đãi thuế, ưu đãi phí và lệ phí cao nhất trong cùng lĩnh vực, ngành, nghề và địa bàn theo pháp luật về thuế, phí và lệ phí.

Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác, không thu phí công bố nội dung đăng ký trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: thu nhập từ giao dịch nội bộ của HTX, liên hiệp HTX; thu nhập của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX khi tham gia liên kết với cá nhân, tổ chức khác hình thành chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành, gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức vì mục tiêu phát triển bền vững.

Trường hợp miễn, giảm khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập hình thành quỹ chung không chia, phần thu nhập hình thành tài sản chung không chia của HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Miễn, giảm lệ phí môn bài đối với tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Miễn lệ phí trước bạ đối với cá nhân, tổ chức khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, HTX sẽ được miễn giảm một số loại thuế, phí và lệ phí như trên.

Nguyên Phương/ Thời báo Tài chính


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam