Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chương II: Thành lập, mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hợp tác xã

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Mục 1. Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 7: Mô hình hoạt động của Quỹ hợp tác xã trung ương

Quỹ hợp tác xã trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định này.

Điều 8: Quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Quỹ hợp tác xã trung ương đối với Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 9: Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 10: Chủ tịch Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 11: Kiểm soát viên Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 12: Tổng giám đốc Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 13: Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc của Quỹ hợp tác xã trung ương

Điều 14: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã trung ương

  1.  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã trung ương do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành.

  2.  Nội dung cơ bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã trung ương bao gồm:

     a) Tên và nơi đặt trụ sở chính;

     b) Địa vị pháp lý và mô hình hoạt động, tư cách pháp nhân;

     c) Nội dung và phạm vi hoạt động;

     d) Vốn điều lệ;

     đ) Cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện theo pháp luật của Quỹ;

     e) Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ;

     g) Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Kiểm soát viên và ban điều hành Quỹ;

     h) Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và quyền hạn, trách nhiệm của người quản lý và các chức danh lãnh đạo khác của Quỹ;

     i) Việc tuyển dụng lao động, quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo;

     k) Nguyên tắc quản lý tài chính đối với Quỹ;

     l) Thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ;

    m) Quan hệ giữa Quỹ với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan theo quy định tại Nghị định này;

    n) Quan hệ giữa Quỹ hợp tác xã trung ương và Quỹ hợp tác xã địa phương theo quy định tại Nghị định này;

     o) Xử lý tranh chấp, cơ cấu lại, phá sản, giải thể đối với Quỹ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan;

     p) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

Quang Trung

(Lược ghi Chương II - Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam