Cơ cấu tổ chức

 • Đại hội đại biểu toàn quốc

  Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

  Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các nội dung khác (nếu có); thông qua nghị quyết Đại hội.

  Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều 26 Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

  Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

  Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

  Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

  Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các dự án, chương trình trọng điểm, các thành viên liên kết các cấp.

  I. CÁC BAN/ĐƠN VỊ THAM MƯU

   1. VĂN PHÒNG

  Email: vanphong@vca.org.vn

  • Phó Chánh VP: Nguyễn Bảo Sơn

  CQ: 080.49239

  DĐ: 0902.134.666

  Email: sonnb@vca.org.vn

  • Phó Chánh VP: Hoàng Thị Kim Hương

  CQ: 080.49426

  DĐ: 0988.705.988

  Email: huonghk@vca.org.vn

  • Trưởng phòng Tổng hợp: Chu Thị Minh Nguyệt

  CQ: 080.49710

  DĐ: 0911.102.077

  Email: nguyetcm@vca.org.vn

  Phó Trưởng phòng Tổng hợp: Phạm Anh Dũng 

CQ:

DĐ: 0914.800.742

Email: dungap@vca.org.vn 

 • Phụ trách phòng Kế Toán: Vũ Thúy Hiền

CQ: 0243.747.8948

DĐ: 083.9565020

Email: Ketoan@vca.org.vn

 • Trưởng phòng Quản trị: Trần Hữu Đức

CQ: 0243.747.2777

DĐ: 0904.108.303

Email: ducth@vca.org.vn

 • Văn thư

CQ: 080.49711

Email: vanthu@vca.org.vn

 • Lễ tân

CQ: 080.49253

 • Đội xe

CQ: 0243.747.0102

 • Bảo vệ

CQ: 0243.747.0104
 2. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHÍA NAM
Địa chỉ: 25 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé -  Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838.270.904                      Fax: 0838.270.904
 • Trưởng cơ quan thường trực: Huỳnh Lam Phương

CQ: 0838.240.903

DĐ: 0913.100.778

Email: phuonghl@vca.org.vn


 3. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
Địa chỉ: Lô 25B, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.813.079                          Fax: 05103.813.079
 • Phó trưởng cơ quan thường trực (phụ trách): Hồ Dậy

CQ: 02353.514.119

DĐ: 0905.641.676

Email: hoday@vca.org.vn

 • Trưởng phòng Tổng hợp: 

CQ: 02353.812.030

DĐ: 

Email: khoinh@vca.org.vn


 4. BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
 • Trưởng ban: Trịnh Xuân Ngọc

CQ: 080.49236

DĐ: 0964.415.555

Email: ngoctx@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kim Oanh

CQ: 080.49428

DĐ: 0916.569.971

Email: oanhnk@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Dương Thị Kim Phượng

CQ: 080.49740

DĐ: 0563570232

Email: phuongdk@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Nguyễn Trung Hòa

DĐ:  0913563929

Email: hoanguyentrung@vca.org.vn


 5. VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN

 • Phó Chánh Văn Phòng Đảng đoàn: Lê Thị Thu Hương

CQ: 080.49428

DĐ: 0912.290.559

Email: huonglt@vca.org.vn


 6. BAN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HTX
 • Trưởng ban: Phạm Thị Tố Oanh

CQ: 080.49250

DĐ: 0912.117.779

Email: oanhpt@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Dương Tuấn Cương

CQ: 0243.843.1756

DĐ: 0914.615.566

Email: cuongdt@vca.org.vn


 7. BAN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ

Email: kehoach@vca.org.vn

 • Trưởng ban: Phạm Minh Điển

DĐ: 0965221169

Email: dienpm@vca.org.vn


 8. BAN KINH TẾ ĐẦU TƯ

Email: kinhtedautu@vca.org.vn

 • Trưởng Ban: Nguyễn Hùng Tiến

CQ: 080.49246

DĐ: 0913.554.546

Email: tiennh@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Phùng Viết Nam

CQ: 080.49736

DĐ: 0983.656.144

Email: nampv@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Vũ Quang Huy

DĐ: 0915.469568

Email: huyvq@vca.org.vn 


 9. ỦY BAN KIỂM TRA

Email: uybankiemtra@vca.org.vn

 • Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Long

DĐ: 0942.999.687

Email: longnd@vca.org.vn

 • Trưởng bộ phận giúp việc: Đỗ Tùng Thanh

DĐ: 0979.439.346

Email: thanhdt@vca.org.vn


 10. BAN KIỂM TRA

Email: kiemtra@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban phụ trách: Lương Văn Khiêm

CQ:

DĐ: 0913.291.923 / 0911.317.697

Email: khiemlv@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Đào Đức Tuấn

CQ: 080.49730

DĐ: 0913.012.186

Email: tuandd@vca.org.vn

 • Phó Trưởng ban: Doãn Thị Vân Anh

CQ: 080.49730

DĐ: 0904.937.363

Email: anhdv@vca.org.vn


11. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Email: hoptacquocte@vca.org.vn

 • Trưởng Ban: 

CQ: 

DĐ: 

Email: 

 • Phó trưởng ban: Trần Thu Hằng

CQ: 080.49739

DĐ: 0904.574.727

Email: hangtt@vca.org.vn

 • Phó trưởng ban: Trần Thị Ngân

CQ: 0243.843.1768

DĐ: 0915.022.732

Email: ngantt@vca.org.vn


 12. TRUNG TÂM THÔNG TIN – TUYÊN TRUYỀN

Email: thongtin@vca.org.vn

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Giám đốc: Phùng Khánh Toản

CQ: 080.49728

DĐ: 0981.491.661

Email: toanpk@vca.org.vn

 • Phó Giám đốc: Trần Tuấn Việt

CQ: 080.49233

DĐ: 0912.016.760

Email: viettt@vca.org.vn

 • Phó Giám đốc: Đặng Thu Hà

CQ: 080.49233

DĐ: 0906.227.809

Email: hadt@vca.org.vn

 • Phó Giám đốc: Nguyễn Thúy Nga

CQ: 080.49429

DĐ: 0983.087.868

Email: nguyenngavca29@gmail.com 


 

II. TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. TẠP CHÍ KINH DOANH

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: tbkd@vca.org.vn

Website: https://vnbusiness.vn/ 

 • Tổng biên tập: Phạm Thị Hà

CQ: 02437.347.941

DĐ: 0904.114.726

Email: halinh@vca.org.vn


 2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0246.273.2078                        Fax: 02462.732.090

Email: caf@vca.org.vn

 • Giám đốc: Phạm Công Bằng

CQ: 0246.273.2078                      

DĐ: 0903.227.282

Email: bangpc@vca.org.vn


 3. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Email: itpc@vca.org.vn

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 • Tổng Giám đốc: Vũ Quang Phong

DĐ: 0912.540.725

Email: phongvq@vca.org.vn


 4. VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tầng 3,4 tòa nhà NEDCEN, ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, HN

Điện thoại: 0438.234.456                       Fax: 0438.236.382

Email: inoste@vca.org.vn

Website:  https://inoste.vn/

 • Viện trưởng: Lê Tuấn An

DĐ: 0903.233.569

Email: anlt@vca.org.vn

 • Phó Viện trưởng: Nguyễn Thị Hòa

CQ: 0243.736.5219

DĐ: 0982.671.280

Email: hoant@vca.org.vn        


                      

 5. TRUNG TÂM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0438.437.529

Email: csep@vca.org.vn

 • Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Long

DĐ: 0942.999.687

Email: longnd@vca.org.vn

 • Phó Tổng Giám đốc: Lê Thăng Long

DĐ: 0989.627.979

Email: longlt@vca.org.vn


 6. VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC

Địa chỉ: Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại: 02462.693.396                   Fax: 02462.691.336

Email: iced@vca.org.vn

Website: www.iced.vn

 • Viện trưởng: Nguyễn Mạnh Cường

CQ: 02466.802.377

DĐ: 0977.245.888

Email: cuongnm63@vca.org.vn

 • Phó Viện trưởng: Nguyễn Thị Thủy

CQ: 02462.693.396

DĐ: 0985.575.737

Email: huongthuysgd@gmail.com


 7. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.37470256 - Fax: 024.37470678

Email: centrinde@fpt.vn  - Website: www.ctid.com.vn

 • Giám đốc: Lê Thị Kim Oanh

CQ: 024.37470256

DĐ: 0904430628

 • Phó Giám Đốc: Vương Tú Liên

CQ: 024.37470256

DĐ: 0988133008


 8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02438.276.433                       Fax:  024378.276.433

Email: netc@vca.org.vn

Website: www.netc-vca.edu.vn

 • Hiệu trưởng: Nguyễn Danh Hùng

CQ: 0243.688.1391

DĐ: 0989.058.738

Email: hungnd@vca.org.vn


 9. TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37822871                 Fax: 04.37822871

Email: vicem@vca.org.vn

 • Hiệu trưởng: Lê Minh Tân

CQ: 0437.823.185

DĐ: 0904.585.685

Email: tanlm@vca.org.vn

 • Phó hiệu trưởng: Tạ Quang Tuấn

CQ: 0437.823.037

DĐ: 0989.065.672

Email: tuantq@vca.org.vn


10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02436.786.301                           Fax: 02436.786.312

Email: vcth@vca.org.vn

Website:  www.vcth.edu.vn

 • Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Huấn

CQ: 02439.906.709

DĐ: 0963.799.859

Email: huanna@vca.org.vn

 • Phó Hiệu trưởng: Ngô Minh Châu

NR: 02436.789.001

DĐ: 0983.271.274

Email: chaunm@vca.org.vn

 • Phó Hiệu trưởng: Trần Hữu Quân

DĐ: 0986.880.312

Email: 


 11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC BỘ

Địa chỉ: 184 Đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.538.700                  Fax: 0225.522.511

Email: nvcet@vca.org.vn

 • Hiệu trưởng: Nguyễn Viết Cường

DĐ: 0946.861.169

Email: cuongnv@vca.org.vn

 • Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Giáp

DĐ: 0986.533.388

Email: giapnn@vca.org.vn


 12. TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX MIỀN TRUNG -TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: Lô 25B, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  05103.822.030        Fax: 05103.822.030

Email: ettc@vca.org.vn

Website: www.tcnmttn.edu.vn

 • Hiệu trưởng: Phan Văn Đợi

DĐ: 0913.422.939

Email: doipv@vca.org.vn

 • Phó Hiệu trưởng: Trần Quang Hậu

DĐ: 0965.716.727

Email: 


 13. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX MIỀN NAM

Địa chỉ: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Điện thoại:  02723.511.257                Fax: 02723.637.626

Email:   svct@vca.org.vn

Website: www.svct.edu.vn

 • Hiệu trưởng: Huỳnh Lam Phương

DĐ: 0913.100.778

Email: phuonghl@vca.org.vn

 • Phó Hiệu trưởng: 

14. CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI

Địa chỉ: Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.37331857                   Fax: 024.37331967

Email: victoria-ist@fpt.vn

 • Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc: Phạm Thành Hưng

DĐ: 0978.656.686

Email: hungpt@vca.org.vn


 15. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ KINH TẾ HỢP TÁC

Địa chỉ: Số 9 Đường Nguyễn Dục, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103.838.080                   Fax: 05103.829.687

Email: cedic@vca.org.vn

Website: www.cedicmientrung.vn

 • Tổng giám đốc: Lê Tuấn An

DĐ: 0903233569

Email: anlt@vca.org.vn

 • Phó Giám đốc: Phan Văn Tùng

CQ: 0510.223.4131

DĐ: 0775.551.999

Email: tungpv@vca.org.vn


 16. CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XNK (EXSECO) 

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

 • Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Việt

CQ: 024.37330264

DĐ: 0936279989

Email: vietdn@vca.org.vn


17. CÔNG TY XNK & ĐẦU TƯ IEI

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84.24) 37368895, 37368896, 37368897

 • Giám đốc: Đào Văn Hoàn

DĐ: 0916460066

Email: info@ieivietnam.com


 18. CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & DỊCH VỤ HTX VIỆT NAM

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

 • Tổng Giám đốc: Lưu Văn Bằng

CQ: 024.37365783

DĐ: 0912113394


 19. CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Địa chỉ: 80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • Phụ trách: Đào Văn Hoàn

Điện thoại: 0916460066


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam