Cơ cấu tổ chức

Đại hội đại biểu toàn quốc

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gồm đại hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra; thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bầu Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các nội dung khác (nếu có); thông qua nghị quyết Đại hội.

Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều 26 Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; chuẩn bị các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các chính sách có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các dự án, chương trình trọng điểm, các thành viên liên kết các cấp.

CÁC BAN/ĐƠN VỊ THAM MƯU

1. VĂN PHÒNG

Email: vanphong@vca.org.vn

 

Điện thoại

Chánh Văn phòng:

Phạm Ngọc Toại

CQ: 080. 49252

DĐ: 0903.214.469

Email: toaipn@vca.org.vn

Phó Chánh VP - Thư ký Chủ tịch:

Nguyễn Bảo Sơn

CQ: 080.49239

DĐ: 0902.134.666

Email: sonnb@vca.org.vn

Phó Chánh VP:

Nguyễn Thị Duyên

CQ: 080.49425

DĐ: 0912.800.775

Email: duyennt@vca.org.vn

Phó Chánh VP:

Hoàng Thị Kim Hương

CQ: 080.49426

DĐ: 0988.705.988

Email: huonghk@vca.org.vn

Trưởng phòng Tổng hợp:

Chu Thị Minh Nguyệt

CQ: 080.49710

DĐ: 0911.102.077

Email: nguyetcm@vca.org.vn

Trưởng phòng - Thư ký Thường trực:

Chu Thanh Giang

CQ: 080.49426

DĐ: 0962.628.899

Email: giangct@vca.org.vn

Trưởng phòng Kế Toán:

Nguyễn Thị Lan Anh

CQ: 0243.747.8948

DĐ: 0904.406.427

Email: anhnl@vca.org.vn

Trưởng phòng Quản trị:

Trần Hữu Đức

CQ: 0243.747.2777

DĐ: 0904.108.303

Email: ducth@vca.org.vn

Văn thư

CQ: 080.49711

Email: vanthu@vca.org.vn

Lễ tân

CQ: 080.49253

Đội xe

CQ: 0243.747.0102

Bảo vệ

CQ: 0243.747.0104

2. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC PHÍA NAM
Địa chỉ:
25 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé -  Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838.270.904                      Fax: 0838.270.904

 

Điện thoại

Trưởng cơ quan thường trực:

Huỳnh Lam Phương

CQ: 0838.240.903

DĐ: 0913.100.778

Email: phuonghl@vca.org.vn

3. CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
Địa chỉ:
Lô 25B, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 05103.813.079                          Fax: 05103.813.079

 

Điện thoại

Phó trưởng cơ quan thường trực (phụ trách)

Hồ Dậy

CQ: 02353.514.119

DĐ: 0905.641.676

Email: hoday@vca.org.vn


Trưởng phòng Tổng hợp:

Nguyễn Hữu Khôi

CQ: 02353.812.030

DĐ: 0905.155.797

Email: khoinh@vca.org.vn

4. BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Email:
tochuccanbo@vca.org.vn

 

Điện thoại

Trưởng ban:

Trịnh Xuân Ngọc

CQ: 080.49236

DĐ: 0964.415.555

Email: ngoctx@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Nguyễn Thị Kim Oanh

CQ: 080.49428

DĐ: 0916.569.971

Email: oanhnk@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Dương Thị Kim Phượng

CQ: 080.49740

DĐ: 0979.212.236

Email: phuongdk@vca.org.vn

5. VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN

 

Điện thoại

TP- CVP Đảng ủy:

Lê Thị Thu Hương

CQ: 080.49428

DĐ: 0912.290.559

Email: huonglt@vca.org.vn

6. BAN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN HTX
Email:
chinhsach@vca.org.vn

 

Điện thoại

Trưởng ban:

Phạm Thị Tố Oanh

CQ: 080.49250

DĐ: 0912.117.779

Email: oanhpt@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Phạm Minh Điển

CQ: 0243.843.1756

DĐ: 0965221169

Email: dienpm@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Dương Tuấn Cương

CQ: 0243.843.1756

DĐ: 0914.615.566

Email: cuongdt@vca.org.vn

7. BAN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ
Email:
kehoach@vca.org.vn

 

Điện thoại

Trưởng Ban:

Đỗ Tùng Thanh

CQ: 080.49234

DĐ: 0979.439.346

Email: thanhdt@vca.org.vn

8.  BAN KINH TẾ ĐẦU TƯ

Email: kinhtedautu@vca.org.vn

 

Điện thoại

Trưởng Ban:

Nguyễn Hùng Tiến

CQ: 080.49246

DĐ: 0913.554.546

Email: tiennh@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Phùng Viết Nam

CQ: 080.49736

DĐ: 0983.656.144

Email: nampv@vca.org.vn

9. ỦY BAN KIỂM TRA
Email:
uybankiemtra@vca.org.vn

 

Điện thoại

Phó Chủ nhiệm:

Nguyễn Đình Long

DĐ: 0942.999.687

Email: longnd@vca.org.vn

10. BAN KIỂM TRA
Email:
kiemtra@vca.org.vn

 

Điện thoại

Phó Trưởng ban phụ trách:

Lương Văn Khiêm

CQ:

DĐ: 0913.291.923

Email: khiemlv@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Đào Đức Tuấn

CQ: 080.49730

DĐ: 0913.012.186

Email: tuandd@vca.org.vn

Phó Trưởng ban:

Doãn Thị Vân Anh

CQ: 080.49730

DĐ: 0904.937.363

Email: anhdv@vca.org.vn

11. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Email: hoptacquocte@vca.org.vn

 

Điện thoại

Trưởng Ban:

Phạm Thị Hồng Yến

CQ: 080.49247

DĐ: 0904.236.999

Email: yenph@vca.org.vn

Phó trưởng ban:

Trần Thu Hằng

CQ: 080.49739

DĐ: 0904.574.727

Email: hangtt@vca.org.vn

Phó trưởng ban:

Trần Thị Ngân

CQ: 0243.843.1768

DĐ: 0915.022.732

Email: ngantt@vca.org.vn

12. TRUNG TÂM THÔNG TIN – TUYÊN TRUYỀN
Email:
thongtin@vca.org.vn

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Điện thoại

Giám đốc:

Phùng Khánh Toản

CQ: 080.49728

DĐ: 0981.491.661

Email: toanpk@vca.org.vn

Phó Giám đốc:

Ngô Kim Dung

CQ: 080.49233

DĐ: 0904.800.544

Email: dungnk@vca.org.vn

Phó Giám đốc:

Trần Tuấn Việt

CQ: 080.49233

DĐ: 0912.016.760

Email: viettt@vca.org.vn

Phó Giám đốc:

Đặng Thu Hà

CQ: 080.49429

DĐ: 0906.227.809

Email: hadt@vca.org.vn

 

TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. TẠP CHÍ KINH DOANH

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: banbientap@vca.org.vn

 

Điện thoại

Tổng biên tập:

Phạm Thị Hà

CQ: 02437.347.941

DĐ: 0904.114.726

Email: halinh@vca.org.vn

2. QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX
Địa chỉ:
Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0246.273.2078                        Fax: 02462.732.090

Email: caf@vca.org.vn

 

Điện thoại

Giám đốc:

Phạm Công Bằng

CQ: 0246.273.2078                       

DĐ: 0903.227.282

Email: bangpc@vca.org.vn

3. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
Email:
itpc@vca.org.vn

Địa chỉ: Số 6 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Điện thoại

Tổng Giám đốc:

Vũ Quang Phong

DĐ: 0912.540.725

Email: phongvq@vca.org.vn

4. TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ:
Tầng 3,4 tòa nhà NEDCEN, ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, HN

Điện thoại: 0438.234.456                      Fax: 0438.236.382

Email: coste@vca.org.vn                                               

Website:  www.coste.org.vn

 

Điện thoại

Tổng giám đốc:

Lê Tuấn An

DĐ: 0903.233.569

Email: anlt@vca.org.vn

Phó Tổng Giám đốc:

Đinh Đức Minh

DĐ: 0906.811.368

Email: minhdd@vca.org.vn

Phó Tổng Giám đốc:

Nguyễn Thị Hòa

CQ: 0243.736.5219

DĐ: 0982.671.280

Email: hoant@vca.org.vn                                

5. TRUNG TÂM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Địa chỉ:
Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0438.437.529

Email: csep@vca.org.vn

 

Điện thoại

Tổng Giám đốc:

Nguyễn Đình Long

DĐ: 0942.999.687

Email: longnd@vca.org.vn

Phó Tổng Giám đốc:

Lê Thăng Long

DĐ: 0989.627.979

Email: longlt@vca.org.vn

6. VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC
Địa chỉ:
Phố Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà nội

Điện thoại: 02462.693.396                   Fax: 02462.691.336

Email: iced@vca.org.vn

Website: iced.vn

 

Điện thoại

Viện trưởng:

Nguyễn Mạnh Cường

CQ: 02466.802.377

DĐ: 0977.245.888

Email: cuongnm63@vca.org.vn

Phó Viện trưởng:

Nguyễn Hữu Nga

CQ: 02462.693.396

DĐ: 01673.228.888

Email: nganh@vca.org.vn

7. Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư

Địa chỉ: Ngõ 147 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.37470256 - Fax: 024.37470678

Email: centrinde@fpt.vn - Website: www.ctid.com.vn

Giám đốc: Lê Văn Minh

Điện thoại cơ quan: 024.37470256 - Di động: 0903436361

Các Phó Giám Đốc:

1. Lê Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 024.37470256 - Di động: 0904430628

2. Vương Tú Liên

Điện thoại cơ quan: 024.37470256 - Di động: 0988133008

8. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02438.276.433                       Fax:  024378.276.433

Email: netc@vca.org.vn

Website: www.netc-vca.edu.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng

Nguyễn Danh Hùng

CQ: 0243.688.1391

DĐ: 0989.058.738

Email: hungnd@vca.org.vn

Phó Hiệu trưởng:

Phạm Minh Đức

CQ: 0243.678.9351

DĐ: 0912.649.496

Email: ducpm@vca.org.vn

9. TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
 Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37822871                 Fax: 04.37822871

Email: vicem@vca.org.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng:

Lê Minh Tân

CQ: 0437.823.185

DĐ: 0904.585.685

Email: tanlm@vca.org.vn

Phó hiệu trưởng:

Tạ Quang Tuấn

CQ: 0437.823.037

DĐ: 0989.065.672

Email: tuantq@vca.org.vn

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Văn Hùng

CQ: 0437.823.927

DĐ: 0906.005.968

Email: hungnv61@vca.org.vn

10. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 02436.786.301                           Fax: 02436.786.312

Email: vcth@vca.org.vn

Website:  www.vcth.edu.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng:

Nguyễn Anh Huấn

CQ: 02439.906.709

DĐ: 0963.799.859

Email: huanna@vca.org.vn

Phó Hiệu trưởng:

Ngô Minh Châu

NR: 02436.789.001

DĐ: 0983.271.274

Email: chaunm@vca.org.vn

11. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT BẮC BỘ
Địa chỉ:
184 Đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.538.700                  Fax: 0225.522.511

Email: nvcet@vca.org.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng:

Nguyễn Viết Cường

DĐ: 0946.861.169

Email: cuongnv@vca.org.vn

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Ngọc Giáp

Email: 0986.533.388

Email: giapnn@vca.org.vn

12. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ- KỸ THUẬT MIỀN TRUNG -TÂY NGUYÊN
Địa chỉ:
Lô 25B, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại:  05103.822.030        Fax: 05103.822.030

Email: ettc@vca.org.vn

Website: tcnmttn.edu.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng:

Phan Văn Đợi

DĐ: 0913.422.939

Email: doipv@vca.org.vn

13. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ HTX MIỀN NAM
Địa chỉ:
Số 6, QL 1, KP Nhơn Phú, P5, TP Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại:  0723.511.257                Fax: 0723.637.626

Email:   svct@vca.org.vn

Website: www.svct.edu.vn

 

Điện thoại

Hiệu trưởng:

Huỳnh Lam Phương

DĐ: 0913.100.778

Email: phuonghl@vca.org.vn

Phó Hiệu trưởng:

Hà Trung Dũng

DĐ: 0903.609.683

Email: hadung@vca.org.vn

14. CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI
Địa chỉ:
Ngõ 149 Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.37331857                   Fax: 024.37331967

Email: victoria-ist@fpt.vn

 

Điện thoại

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc:

Phạm Thành Hưng

DĐ: 0978.656.686

Email: hungpt@vca.org.vn

15. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại & Đầu tư Kinh tế Hợp tác

Địa chỉ: Số 9 Đường Nguyễn Dục, Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tổng giám đốc: Lê Tuấn An DĐ: 0903233569

Điện thoại: 05103.838.080                   Fax: 05103.829.687

Email: cedic@vca.org.vn

Website: cedicmientrung.vn

 

Điện thoại

Phó Giám đốc

Phan Văn Tùng

CQ: 0510.223.4131

DĐ: 0775.551.999

Email: tungpv@vca.org.vn

16. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ & XNK (EXSECO)
Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Duy Việt

Điện thoại cơ quan: 024.37330264 - Di động: 0936279989

17. Công ty XNK & đầu tư IEI
Giám đốc: Đào Văn Hoàn

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84.24) 37368895, 37368896, 37368897

Phone: 0916460066 - Fax: (+84.4) 37368898

Email: info@ieivietnam.com

IMPORT-EXPORT AND INVESTMENT CORPORATION (IEI)

Director: Mr. DAO VAN HOAN

ADDRESS:No. 149 GIANG VO STR.,HANOI., VIETNAM

Tel: (+84.24) 37368895, 37368896, 37368897

Phone: 0916460066 - Fax: (+84.24) 37368898

Email: info@ieivietnam.com

18. Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng & Dịch vụ HTX Việt Nam

Địa chỉ: 149 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

Tổng Giám đốc: Lưu Văn Bằng

Điện thoại cơ quan: 024.37365783 - Di động: 0912113394

19. Công ty Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ

Địa chỉ: 80 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Đình Dũng

Điện thoại: 0913221931


Tin liên quan

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam