Đề xuất lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Cho vay không quá 7 năm

Đề xuất lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã: Cho vay không quá 7 năm

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ nhiệm vụ của Quỹ Hợp tác xã gồm: tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hỗ trợ tín dụng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác và hợp tác xã theo quy định; cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, ngân hàng đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên hợp tác xã theo quy định của pháp luật hiện hành; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Nghị định này; ủy thác, nhận ủy thác.

Đối tượng cho vay của Quỹ Hợp tác xã là: Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã có các dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh khả thi, thuộc lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ vốn được Quỹ Hợp tác xã xem xét, cho vay theo quy định tại Nghị định này.

Chỉ cho vay khách hàng không có nợ xấu tại ngân hàng

Về điều kiện cho vay, các đối tượng được Quỹ Hợp tác xã cho vay phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Khách hàng vay vốn là pháp nhân đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Đối với khách hàng là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;  

2. Khách hàng có dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được Quỹ Hợp tác xã thẩm định, đánh giá là khả thi và có khả năng hoàn trả nợ vay;

3. Khách hàng thực hiện quy định về đảm bảo tiền vay theo các hình thức quy định tại Điều 34 Nghị định này;

4. Khách hàng có vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu là 20% tổng vốn đầu tư dự án, phương án sản xuất kinh doanh;

5. Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng.

Về mức vốn vay, dự thảo nêu rõ: Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài chính, khả năng hoàn trả vốn vay, hình thức bảo đảm tiền vay và giới hạn cho vay của khách hàng quy định tại Nghị định này, Quỹ Hợp tác xã xem xét, quyết định mức vốn vay cụ thể cho từng khách hàng, phù hợp với khả năng nguồn vốn và năng lực tài chính của Quỹ Hợp tác xã.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ Hợp tác xã tại thời điểm cho vay vốn; tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ Hợp tác xã tại thời điểm cho vay vốn.

Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm

Thời hạn cho vay được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh,  phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng. Thời hạn cho vay tối đa không quá 7 năm.

Lãi suất cho vay của Quỹ Hợp tác xã do Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Hợp tác xã quyết định trong từng thời kỳ, đảm bảo nguyên tắc Quỹ trang trải đủ chi phí hoạt động và phù hợp với quy định của pháp luật về lãi suất cho vay.

 Lãi suất quá hạn do Quỹ Hợp tác xã quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng. Đồng tiền cho vay và thu hồi nợ là đồng Việt Nam (VND).

Theo thời báo ngân hàng


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam