16 10
 Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng

Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương):

Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng

Được sự quan tâm, đầu tư của huyện, những năm gần đây nền kinh tế - xã hội của xã vùng xa Minh Hòa, Dầu Tiến (tỉnh Bình Dương)...

Ngày 16/10/2021

12 10
 Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng

Xã Minh Hòa, Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương):

Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng

Được sự quan tâm, đầu tư của huyện, những năm gần đây nền kinh tế - xã hội của xã vùng xa Minh Hòa đang từng bước vươn lên...

Ngày 12/10/2021