07 09
Sức sống mới từ kinh tế tập thể

Tỉnh Phú Thọ:

Sức sống mới từ kinh tế tập thể

Thành phần kinh tế tập thể (KTTT) được “khai sinh” sau sự kiện ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi điền chủ,...

Ngày 07/09/2021