05 12
Vé thông hành cho nông sản

Vé thông hành cho nông sản

Nông dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu thì năng lực sản xuất sẽ chuyên nghiệp hơn

Ngày 05/12/2022