08 04
Sức bật cho xuất khẩu thủy sản

Sức bật cho xuất khẩu thủy sản

Sau 3 năm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt...

Ngày 08/04/2022