17 11
Quảng Ninh: Đòn bẩy cho phát triển kinh tế tập thể

Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Quảng Ninh: Đòn bẩy cho phát triển kinh tế tập thể

Xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể, trên cơ sở các quy định của Trung ương, nhất là từ khi Luật...

Ngày 17/11/2020

17 11
Bình Dương: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực - Kỳ 2

Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bình Dương: Kinh tế tập thể chuyển biến tích cực - Kỳ 2

Kỳ 2: Tiếp tục phát huy vai trò trong thời kỳ đổi mới  Trong 5 năm qua (2016- 2020), khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh mà nòng cốt là...

Ngày 17/11/2020

09 09
Ứng Hòa lan tỏa sản phẩm OCOP

Ứng Hòa lan tỏa sản phẩm OCOP

Nhận thức vai trò, ý nghĩa của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nông dân, huyện...

Ngày 09/09/2020