10 08
Đoàn kết phát triển sản xuất 

Đoàn kết phát triển sản xuất 

Đến Hợp tác xã (HTX) Thân Thiện, khu vực Tân Lợi 1, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có thể dễ dàng nhìn thấy...

Ngày 10/08/2020