Hòa Bình: HTX hỗ trợ, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh hiện có 355 HTX và 1 Liên hiệp HTX, trong đó số đang hoạt động là 322 HTX và 1 liên hiệp HTX. Số HTX hoạt động lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản có 232, chiếm 72,04%, HTX công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 26, chiếm 8,07%; HTX thương mại, dịch vụ 36HTX, chiếm 11,18%; HTX dịch vụ điện năng 12 HTX, chiếm 3,72%; HTX vận tải 12 HTX, chiếm 3,72%; Quỹ tín dụng nhân dân 3 Quỹ, chiếm 0,93%.

Sản phẩm cao Cao Phong của các HTX tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Quy mô HTX, doanh thu và thu nhập đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, hỗ trợ hiệu quả phát triển kinh tế hộ thành viên. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của HTX đạt bình quân 2.380,9 triệu đồng/HTX, tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó doanh thu từ giao dịch với thành viên chiếm khoảng 65%; Lợi nhuận bình quân 1 HTX ước đạt 295,4 triệu đồng/HTX, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm 2018; Thu nhập bình quân 1 lao động làm việc trong HTX khoảng 3,79 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2018.
Kinh tế tập thể và các HTX ở khu vực nông thôn hiện nay đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Các HTX đang từng bước chuyển dịch hoạt động sang phục vụ phát triển kinh tế hộ thành viên và mở rộng cơ cấu ngành nghề hoạt động, nhiều mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển. Vai trò của HTX trong việc hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ thành viên phát triển, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nông dân được thể hiện rõ nét, thu nhập bình quân người lao động trong HTX tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2018.
Nhiều HTX đóng góp trực tiếp vào việc phát triển hạ tầng nông thôn như: hạ tầng điện nông thôn hiện có 12 HTX dịch vụ điện năng đang hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn lưới điện để phục vụ nhu cầu của nhân dân; hạ tầng thủy lợi ở nhiều địa phương trong tỉnh các THT, HTX được tạo điều kiện và tham gia hiệu quả vào công tác khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, hiện nay có nhiều công trình, cụm công trình thủy lợi nhỏ đang được UBND các huyện/Tp ký hợp đồng giao cho các HTX quản lý, khai thác theo hình thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước; ngoài ra các HTX cũng tham gia hiệu quả vào việc xây dựng, phát triển các hạ tầng kinh tế xã hội khác ở nông thôn như: 10 HTX quản lý chợ, 01 HTX quản lý, khai thác công trình nước sạch nông thôn...
Trong 9 tháng đầu năm 2019, khu vực kinh tế tập thể, HTX tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhiều HTX được thành lập mới, củng cố hoạt động trên cơ sở tăng quy mô, mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các THT, HTX đã giúp liên kết tốt thành viên để tổ chức sản xuất với quy mô lớn hơn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và giảm chi phí trong sản xuất, tạo ra những sản phẩm hàng hóa tốt có sức cạnh tranh cao hơn.
Tuy nhiên hiện vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Quy mô vốn, năng lực xây dựng kế hoạch và điều hành công tác sản xuất, quản trị và lập báo cáo tài chính của một số HTX còn hạn chế; chưa có nhiều HTX được vay vốn tín dụng, giao đất, cho thuê đất. Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX với doanh nghiệp còn chưa nhiều, do vậy đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn. -Số HTX áp dụng Quy trình sản xuất sản phẩm chất lượng cao theo VietGap, GlobalGap, Oganic còn ít.
Để tiếp tục hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển, trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài về phát triển kinh tế hợp tác, bằng các hình thức thông qua trang thông tin điện tử của ngành, hội nghị, hội thảo, tập huấn, xây dựng và phát sóng trên truyền hình tỉnh các phóng sự về mô hình HTX sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, HTX điển hình làm ăn có hiệu quả; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Tăng cường hỗ trợ đưa hàng hóa của các HTX tham gia triển lãm, hội chợ trong và ngoài nước,...
Trung tâm Thông tin -  Tuyên truyền


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 176/GP-TTDT ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam