06 07
Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025:

Xây dựng Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hôm nay, ngày 6/7 tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị...

Ngày 06/07/2022

26 05
Mở ra hướng hợp tác xã du lịch sinh thái

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thăm HTX tại tỉnh Bắc Giang:

Mở ra hướng hợp tác xã du lịch sinh thái

Trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến Xúc tiến tiêu thụ Vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam...

Ngày 26/05/2022