13 09
4 phiên chuyên đề chính thức với nhiều nội dung quan trọng

Hội thảo Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững:

4 phiên chuyên đề chính thức với nhiều nội dung quan trọng

Hội thảo cấp quốc gia: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi trong lĩnh vực nông...

Ngày 13/09/2020