Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về “Dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012”

Ngày 16/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về “Dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012” dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí.

Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí. Ảnh: MPI

Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, với vai trò thường trực Ban chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phùng Quốc Chí cho biết, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có tác động tích cực trên nhiều mặt, nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được nâng lên, nhất là những năm gần đây khu vực hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài. Tuy nhiên trong thời gian thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có một số vấn đề nảy sinh cần phải được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình phát triển của hợp tác xã trong bối cảnh mới.

Hội thảo được tổ chức nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó xác định, kinh tế tập thể là thành phần kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa phát huy vai trò của khu vực tư nhân, vừa tăng cường sức mạnh tập thể, cộng đồng, tăng sức mạnh của từng thành viên và của cả cộng đồng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thực tiễn hoạt động, bám sát các định hướng, nhiệm vụ về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nêu trong Nghị quyết số 13-NQ/TW, việc tổng kết đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 phải bám sát các nội dung của Nghị quyết số 13-NQ/TW, đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đã đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết; tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền; phải đưa ra được phương hướng, mục tiêu, giải pháp những năm tiếp theo; xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, việc đánh giá, tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 cần chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; làm cơ sở để xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Việc Tổng kết phải tiến hành một cách toàn diện; các bộ, ngành phải có báo cáo đầy đủ về thực trạng các loại hình hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng. Tổng kết phải tiến hành đúng trọng tâm, sát thực tiễn, đánh giá cụ thể từng ngành, lĩnh vực và khảo sát tại các địa phương mang tính đại diện vùng, miền qua đó phát hiện những vướng mắc về cơ chế chính sách, khâu yếu trong tổ chức thực hiện, đồng thời phát hiện các mô hình hợp tác xã tiên tiến, điển hình từ thực tiễn để quy chuẩn hóa và nhân rộng trên toàn quốc.

Tổng kết phải tiến hành trên cơ sở phù hợp với định hướng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể, Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về hợp tác xã, các luật chuyên ngành; Nghị quyết số 134/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận số 70-KL/TW và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nội dung về kinh tế hợp tác xã, chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hợp tác xã và quản lý nhà nước về hợp tác xã; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống hợp tác xã tại địa phương… Trên cơ sở nội dung trao đổi tại Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./.

Lê Huy (Theo CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 175/GP-TTDT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam