14 06
 Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững

Thông điệp Ngày quốc tế Hợp tác xã năm 2023:

Hợp tác xã vì sự phát triển bền vững

Vào ngày 01/7, các hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2023. Thống nhất bằng khẩu hiệu “Hợp...

Ngày 14/06/2023