25 08
Bình Định: Đổi mới để phát triển

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Bình Định: Đổi mới để phát triển

Vụ Thu 2019, với sự hỗ trợ của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Trung tâm Ứng dụng công nghệ (Sở KH&CN), Phòng Nông...

Ngày 25/08/2020

14 05
Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Phát triển hợp tác xã trong VnSAT

Năm 2016, tỉnh An Giang triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) với nhiều hoạt động tích cực, góp phần...

Ngày 14/05/2020