01 12
Hà Giang: Khẳng định vai trò trong phát triển KT – XH

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Hà Giang: Khẳng định vai trò trong phát triển KT – XH

Với sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, các HTX đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT – XH...

Ngày 01/12/2020

01 12
Đắk Nông: Đẩy mạnh xây dựng Chương trình OCOP

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Đắk Nông: Đẩy mạnh xây dựng Chương trình OCOP

Để giúp người dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, Đắk Nông đã triển khai Đề án Chương trình mỗi xã...

Ngày 01/12/2020