12 12
Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thời 4.0

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thời 4.0

Ngày 11/12, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2020 với chủ...

Ngày 12/12/2020

09 12
Thông cáo báo chí về Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

Hướng tới Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Thông cáo báo chí về Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Liên minh HTX Việt...

Ngày 09/12/2020