20 08
Kết nối sản phẩm HTX vào chuỗi siêu thị Saigon Co.op

Chương trình 503 kết nối cung – cầu tiêu thụ nông sản cho HTX, THT:

Kết nối sản phẩm HTX vào chuỗi siêu thị Saigon Co.op

Ngày 20/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức...

Ngày 20/08/2021