26 01
Hỗ trợ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa:

Hỗ trợ Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện kết luận số 05-KL/BCĐ ngày 08/01/2021 của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa...

Ngày 26/01/2022