16 02
Hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2022 – triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm

Sáng ngày 16/02/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2022, triển khai...

Ngày 16/02/2023