23 09
 Cách làm mới của hợp tác xã ở Hậu Giang

Tiêu thụ nông sản mùa dịch:

Cách làm mới của hợp tác xã ở Hậu Giang

Hàng ngàn combo nông sản do các hợp tác xã trong tỉnh thiết kế, thu mua và đóng gói, thông qua các chương trình kết nối đã đến tay...

Ngày 23/09/2021