29 05
Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Cà Mau:

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên...

Ngày 29/05/2023