27 06
Xử lý rác thải kiếm bạc tỷ

Hợp tác xã DVTH Thắng Lợi (Yên Bái):

Xử lý rác thải kiếm bạc tỷ

Năm 2019, anh Nguyễn Hữu Ký, cùng một số thành viên HTX DVTH Thắng Lợi đã đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh như Bình Dương,...

Ngày 27/06/2022