Chào mừng Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025:

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm, Đại hội V Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, nhiệm kỳ (2020-2025) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Liên minh HTX tỉnh và phong trào phát triển KTTT, HTX. Cùng nhìn lại những kết quả sau một nhiệm kỳ, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX.  Phát huy tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”

Những kết quả đạt được

Nhiệm kỳ qua Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Có nhiều sáng kiến, đề xuất tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng chủ trương, cơ chế chính sách cho kinh tế tập thể, HTX phát triển, tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện quan trọng. Tập hợp, tuyên truyền, vận động tư vấn và hỗ trợ HTX đạt kết quả cao, đã triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, vai trò đại diện cho HTX trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên được phát huy. Triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng được mối liên kết hệ thống chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua phát  triển sâu rộng, có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế, xã hội; Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, tổ chức ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu do Đại hội V (nhiệm kỳ 2015- 2020) đề ra.

Cam Cao Phong - Hòa Bình. Ảnh: ST. Nguồn: internet

Toàn tỉnh hiện có 387 HTX tăng  8,71% so với năm 2015, trong đó số HTX hoạt động tăng 203 HTX (tương đương 110,3%) so với năm 2015, không có HTX ngừng hoạt động. Thực hiện Luật HTX 2012, trong nhiệm kỳ đã rà soát giải thể 263 HTX ngừng hoạt động lâu năm, chuyển đổi 53 HTX sang loại hình THT và doanh nghiệp, có 89 HTX đủ điều kiện được thực hiện chuyển tiếp đăng ký lại theo Luật HTX 2012, thành lập mới 281 HTX.

Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm toàn tỉnh thành lập mới được trên 56 HTX/năm, vượt 274,6 % so với chỉ tiêu kế hoạch đại hộiV đề ra và vượt 79,05% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (so với nhiệm kỳ 2010-2015 vượt 157,78 %). Số HTX thành lập mới tăng nhanh qua từng năm, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. HTX phát triển rộng khắp tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Những hạn chế, tồn tại

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đối với HTX tuy có chuyển biến tích cực, song một số mặt vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của thành viên. Nguồn vốn tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các HTX. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế còn hạn chế. Số HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh còn khiêm tốn( 63% tổng số HTX); nhiều đơn vị thành viên chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo,  đóng góp hội phí và các nghĩa vụ thành viên khác. Số lượng biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, định mức kinh phí thường xuyên được cấp của Liên minh HTX tỉnh còn thấp hơn các sở, ngành không có bộ máy cơ sở ở các huyện/TP; cơ chế hoạt động bó hẹp theo quy định về Hội đặc thù, quyền hạn không rõ ràng, chưa tương xứng theo nhiệm vụ được giao. Nguồn lực của Liên minh HTX tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Nhà nước, chưa có nguồn thu từ dịch vụ công.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh với vai trò nòng cốt trong phát triển KKTT, HTX

Trong 5 năm tới, Phát huy tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, vai trò trung tâm và nòng cốt trong Liên minh HTX tỉnh phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tư vấn và hỗ trợ HTX. Công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên được quan tâm. Triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng được mối liên kết hệ thống chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh ngày càng trưởng thành. Tổ chức ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu do Đại hội VI (nhiệm kỳ 2020- 2025) đề ra.Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh Hòa Bình


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam