Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh, hiệu quả và bền vững

Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công trong 2 ngày 21 - 22/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội; căn cứ các văn kiện được Đại hội thông qua và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

154 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành ra mắt Đại hội

Theo Nghị quyết Đại hội, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025:

a) Phương hướng:

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của các địa phương; đẩy mạnh thu hút hộ cá thể tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển cả số lượng, qui mô, chất lượng và hiệu quả; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; làm rõ chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, cung ứng dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác (kiểm toán, đào tạo, tín dụng, xúc tiến thương mại, công nghệ...) theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

b) Mục tiêu:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên; thu hút phần lớn hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, kể cả hộ cá thể ở địa bàn thành thị và thành phần kinh tế khác tham gia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững và khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.

Xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương, được Nhà nước áp dụng chính sách cán bộ phù hợp và có đủ năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chỉ tiêu cụ thể:

c)Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và năng lực quản trị của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; đổi mới phương thức hoạt động; triển khai kịp thời, sáng tạo, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chính sách của cấp ủy và chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Đổi mới phương thức, hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; củng cố, đảm bảo chính xác, kịp thời công tác thông tin, báo cáo về hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

3. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, thu hút các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; thu hút hộ cá thể, cá nhân, tổ chức khác tham gia thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

4. Thực hiện tốt và có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.

5. Chủ động nghiên cứu lý luận và thực tiễn để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương các chủ trương, chính sách và pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

6. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương giao, ủy thác.

7. Xây dựng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, đảm bảo hiệu quả, bền vững; Nâng cao năng lực quản trị, tăng số lượng, hình thức liên kết, hợp tác, qui mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác.

8. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cán bộ quản lý hợp tác xã; bồi dưỡng, đào tạo nghề cho thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành viên khác thuộc kinh tế tập thể, hợp tác xã.

9. Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để phát triển các hoạt động kinh tế, tạo nguồn thu, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

10. Củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Quỳnh Trang (Lược ghi Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025)


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam