07 07
Chương VI: Tổ chức thực hiện

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã:

Chương VI: Tổ chức thực hiện

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển...

Ngày 07/07/2021

28 06
Chương V: Giải thể, phá sản và chuyển đổi mô hình Quỹ hợp tác xã

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chương V: Giải thể, phá sản và chuyển đổi mô hình Quỹ hợp tác xã

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển...

Ngày 28/06/2021

24 06
Chương IV: Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ hợp tác xã

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chương IV: Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ hợp tác xã

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển...

Ngày 24/06/2021

24 06
Chương III: Hoạt động của Quỹ hợp tác xã

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chương III: Hoạt động của Quỹ hợp tác xã

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển...

Ngày 24/06/2021

21 06
Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Nghị định 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển...

Ngày 21/06/2021