16 02
Lo hết tiền, EVN muốn tăng giá điện

Lo hết tiền, EVN muốn tăng giá điện

Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân...

Ngày 16/02/2023