Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiệu quả và bền vững

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ các ban, đơn vị tham mưu thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Năm 2022, khu vực kinh tế tập thể, HTX phục hồi và phát triển, đạt mục tiêu đề ra, số lượng HTX, LHHTX, THT thành lập mới tăng, vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: (1) Thành lập mới 2.187 HTX (trong đó, HTX nông nghiệp là 1.723, chiếm 78,8%; HTX phi nông nghiệp là 464 chiếm 21,2%); giải thể 281 HTX yếu kém (222 HTX nông nghiệp, chiếm 79%; 59 HTX phi nông nghiệp, chiếm 21%); nâng tổng số HTX lên 29.021 HTX, tăng 9,35% so với năm 2021; thu hút 6,93 triệu thành viên là hộ gia đình, chủ yếu ở địa bàn nông thôn (tăng 22.466 thành viên so với năm 2021) và 2,58 triệu lao động (tăng 71.000 lao động so với năm 2021); tổng số vốn điều lệ đạt 54,15 nghìn tỷ đồng, bình quân 1,86 tỷ đồng/HTX; tổng giá trị tài sản đạt 187,25 nghìn tỷ đồng, bình quân 6,5 tỷ đồng/HTX, tăng 6,2% so với năm 2021; (2) Thành lập mới 17 LHHTX (tăng 6 LHHTX (6%) so với năm 2021); thu hút 750 thành viên (bình quân 6 HTX/LHHTX), tạo việc làm cho 39.750 lao động (bình quân 318 lao động/LHHTX); doanh thu bình quân của 01 LHHTX là 258 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 8,9 tỷ đồng/năm; (3) Thành lập mới 3.531 THT; thu hút 1,8 triệu thành viên là hộ gia đình (bình quân 15 thành viên/THT); doanh thu bình quân của 294,8 triệu đồng/năm/HTX.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn,

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trong công tác của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thường trực đã chỉ đạo, điều hành Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về kinh tế tập thể; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Chủ động triển khai, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành các đề án, dự án, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Hợp tác xã; Tập trung hoàn thiện củng cố hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, Thông báo Kết luận số 158-KL/TW và các quy định liên quan; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội VI, Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/1/2022 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Nghị quyết 09); 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy,

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thư năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, HTX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành, Chương trình công tác năm 2022 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Đảng đoàn, Thường trực đã tập trung chỉ đạo cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Lê Văn Nghị, Ủy viên Đảng đoàn,

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá, năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, cần có thời gian tích lũy để phục hồi và phát triển; các yếu tố khác như lạm phát, giá cả xăng dầu biến động mạnh; ngân sách Nhà nước cấp hạn hẹp, ngân sách giao triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm; thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1915/VPCP-NN ngày 29/3/2022, Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 13/1/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự thể hiện vai trò dẫn dắt hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX, cụ thể: (1) Các ban, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 153 đầu việc lớn; (2) Tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết 20; tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012, các quy định pháp luật về kinh tế tập thể và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tham mưu đề xuất với Chính phủ, bộ, ngành ban hành chính sách hỗ trợ, đề án, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX; tích cực làm việc, ký kết, triển khai chương trình ký kết với một số bộ, ngành, địa phương; (3) Nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; (4) Tăng cường tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; (5) Đổi mới công tác kế hoạch, phân giao tài chính ngân sách; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch NSNN năm 2023; (6) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện, ban hành quy chế, quy định quản trị nội bộ; đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; công tác điều hành của các ban tham mưu đã có sự chuyển biến; chất lượng công việc được nâng lên; sự phối hợp giữa các ban, đơn vị gắn bó hơn; (7) Tăng cường quan hệ với các bộ ngành, địa phương; triển khai hiệu quả các chương trình đã ký kết, góp phần huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; dự báo tình hình có những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động khó lường tới tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 68/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, HTX và các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 06/NQ-LMHTXVN ngày 06/01/2023 của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX Việt Nam tập trung thực hiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo tặng bằng khen cho 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan 1 năm vừa qua. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch đưa ra các nhiệm vụ và một số giải pháp trọng tâm trong năm 2023 như: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX hiệu quả và bền vững phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tập trung xây dựng Luật HTX (sửa đổi); phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Luật HTX; Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng trong quá trình sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý Hội để kịp thời tham gia, đề xuất sửa đổi các quy định phù hợp Nghị quyết số 20-NQ/TW; Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX; Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung về phát triển kinh tế tập thể, HTX tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Huy động các nguồn lực thực hiện tư vấn, hỗ trợ HTX, LHHTX và phát triển thành viên; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết của Ban Chấp hành; Phát động đợt thi đua chào mừng 30 năm ngày thành lập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tổ chức Tuyên truyền 30 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam; Hội diễn văn nghệ, thể thao toàn quốc khu vực kinh tế tập thể, HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam;

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 04 tập thể lao động xuất sắc và 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Phạm Ngọc Toại, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo công khai tài chính tại Hội nghị

Đồng chí Trịnh Xuân Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu ý kiến về chế độ, chính sách cho cán bộ, người lao động trong hệ thống

Đồng chí Phùng Khánh Toản, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tuyên truyền, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu ý kiến về những chính sách cho cán bộ và người lao động 

Đồng chí Phạm Thị Tố Oanh, Trưởng ban Chính sách, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu ý kiến về cơ chế đào tạo cho cán bộ, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Bảo Sơn, Phó Chánh văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nêu ý kiến về các vấn đề hậu cần văn phòng trong năm 2022 và thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng ban Tổ chức Cán bộ đọc Quyết định thi đua khen thưởng năm 2022 đối với cán bộ, người lao động Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo trao Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Hợp tác Quốc tế

Quỳnh Trang - Lê Huy


Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Giấy phép số: 239/GP-TTDT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Cục Phát thanh truyền hình và TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ghi rõ nguồn: "vca.org.vn" khi phát hành thông tin từ trang này.

Copyright 2013 vca.org.vn - Technology Supported by ECPVietnam