27 04
Hướng đi hiệu quả của các hợp tác xã

Tham gia Chương trình OCOP:

Hướng đi hiệu quả của các hợp tác xã

 Tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là cơ hội để các hợp tác xã (HTX) nâng cao chất lượng, chuẩn hóa sản phẩm,...

Ngày 27/04/2021